Skip Navigation LinksHome / Klantenservice / Disclaimer

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website:

Toegang tot en gebruik van deze Spotta internetsite van Netwerk VSP B.V., handelend onder de
naam Spotta, (hierna: "Spotta"), welke toegankelijk is via foldergemak.nl (hierna Site) en de via deze
Site aangeboden internetapplicaties (hierna Applicaties) zijn onderworpen aan onderstaande
voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze Site en de Applicaties
betekent dat je deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden
volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Spotta verstrekt de informatie, producten en diensten op
deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

1. Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband
houdend met Spotta of zijn producten en diensten worden verstrekt zoals zij zijn: zonder enige
verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip
van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet
geschreven om aan je persoonlijke behoeften te voldoen en je bent degene die ervoor
verantwoordelijk is jezelf ervan te vergewissen of deze informatie voor jouw doel geschikt is voordat
je er gebruik van maakt.

2. Spotta is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe,
bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband
met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op
deze Site aanwezig is.

3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Spotta
gecorrigeerd zullen worden naar Spotta's goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site
regelmatig bijgewerkt. Spotta behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging
wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden,
namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site
verwezen wordt. Spotta sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen
of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.

4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten
van Spotta herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de Site
zijn het eigendom van Spotta. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat,
worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig
ander intellectueel eigendomsrecht van Spotta. © 2017 Spotta. Alle rechten voorbehouden.

5. De op deze Site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan in jouw
specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden. Zie Algemene voorwaarden Spotta op deze site.

6. Alhoewel Spotta al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden,
kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor schade door virussen is uitgesloten. We
adviseren je daarom alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te
nemen voordat je gebruik maakt van deze Site.

7. Bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de Site zijn uitsluitend ontwikkeld en
getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is geïnstalleerd en (minimaal) Internet
Explorer 10.0 als browser. Het gebruik van die producten en diensten met computers die niet aan deze
eisen voldoen wordt door Spotta niet specifiek ondersteund of getest.

Zie ook: Privacyverklaring en onze Algemene voorwaarden

ico
Adres toevoegen
Voeg hieronder een adres toe aan uw adressenboek.

Vestigingsinformatie

Adreslijst

    Contactpersoon

    ico
    Newsletter subscription form html content.