Skip Navigation LinksHome / Spelregels Facebook Tag an ondernemer

Spelregels Facebook Tag an ondernemer

ACTIEVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
1.  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Faceboekactie (verder te noemen: de "Actie"), ter promotie van de webshop
    www.foldergemak.nl. een initiatief van Spotta (een handelsnaam van Netwerk VSP B.V., gevestigd te Utrecht en
    kantoorhoudende te 3543 AC Utrecht, Proostwetering 41).
2.  De Actie heeft als doel de attentiewaarde van de webshop www.foldergemak.nl te verhogen via Facebook. 3. Het betreft een 
     tijdelijke Actie met een looptijd tot en met uiterlijk 31 december 2017.
4.  Door deelname aan de Actiekan een verspreiding inclusief drukwerk worden gewonnen, hetgeen niet inwisselbaar is voor
    geld.
5.  De Actie is niet geldig in combinatie met andere lopende acties of aanbiedingen en kan éénmalig worden ingezet.
6.  De winnaars van de Actie worden gekozen aan de hand van een loting.
7.  Door deelname aan de Actiewordt ermee ingestemd datbij winst de winnaar bekend wordt gemaakt op de Facebookpagina van
     foldergemak.
8.  Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
9.  De actie geldt uitsluitend ten aanzien van berichten die openbaar gedeeld worden
10. Druk-, spel-, zet- of vergelijkende fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een
      verplichting voor foldergemak.nl
11. De Actie is geldig gedurende de vermelde tijd in het Facebookbericht.

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een elk bedrijf dat in Nederland gevestigd is (verder te noemen: "Deelnemer").
2. Door deelname aan deze Actie worden de Deelnemers geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaan zij hiermee akkoord. Spotta behoudt zich het recht voor Deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Artikel 3 Werkwijze
1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.3) en wel door inwisseling van de ontvangen kortingsvoucher op de site van de webshop.

Artikel 4 Medewerking en gegevens/privacy
1. De gegevens die Spotta verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Spotta en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct
   en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
2. Meer specifiek zijn Spotta en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor
   schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:
a. enige aanvullende uitgaven die een Deelnemer eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband met de deelname aan de     Actie;
b. dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie;
c. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met storingen in haar danwel van haar
   partners netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van Deelnemer tot
   gevolg;
d. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de
   Actie; en e. onjuist ingevoerde gegevens.

Artikel 6 Slotbepalingen
1. Spotta is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te
    wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder
    op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.
2.  Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Spotta een vervangende
    bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
3. Vragen of opmerkingen worden alleen behandeld via een privé bericht naar de Facebookpagina van foldergemak
4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen
    dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


Aldus opgemaakt te Utrecht, op 5 juli 2017

ico
Adres toevoegen
Voeg hieronder een adres toe aan uw adressenboek.

Vestigingsinformatie

Adreslijst

    Contactpersoon

    ico
    Newsletter subscription form html content.