Skip Navigation LinksHome / Spelregels

Spelregels

ACTIEVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de coupon kortingsactie (verder te noemen: de "Actie"), ter promotie van de webshop www.foldergemak.nl. een initiatief van Spotta (een handelsnaam van Netwerk VSP B.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te 3542 CG Utrecht, Rutherfordweg 102).
1.
Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd tot en met uiterlijk 31 december 2018.
2. De kortingsvoucher met daarop de kortingscode kan éénmalig per bedrijf worden ingezet en is uitsluitend te besteden op de
    webshop. De minimale orderwaarde bedraagt 400 euro exclusief 21% btw.
3. De Actie is niet geldig in combinatie met andere lopende acties of aanbiedingen.
4. De te ontvangen korting is niet inwisselbaar voor contact geld. 

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een elk bedrijf dat in Nederland gevestigd is (verder te noemen: "Deelnemer").
2. Door deelname aan deze Actie worden de Deelnemers geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaan zij
    hiermee akkoord. Spotta behoudt zich het recht voor Deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet
    conform deze actievoorwaarden handelen.

Artikel 3 Werkwijze
1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.3) en wel door inwisseling van de ontvangen 
    kortingsvoucher op de site van de webshop.

Artikel 4 Medewerking en gegevens/privacy
1. De gegevens die Spotta verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen
    vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1.
Spotta en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct
    en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
2. Meer specifiek zijn Spotta en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor
    schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:
   a. enige aanvullende uitgaven die een Deelnemer eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband met de deelname aan 
   de Actie;
   b. dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie;
   c. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met storingen in haar danwel van haar
   partners netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van Deelnemer tot
   gevolg;
   d. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de
   Actie; en
   e. onjuist ingevoerde gegevens.

Artikel 6 Slotbepalingen
Spotta is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Spotta een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot: de klantenservice 088- 868 22 22 of mailen naar Klantenservice via foldergemak@spotta.nl.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Aldus opgemaakt te Utrecht, op 2 juni 2017

ico
Adres toevoegen
Voeg hieronder een adres toe aan uw adressenboek.

Vestigingsinformatie

Adreslijst

    Contactpersoon

    ico
    Newsletter subscription form html content.